Menu

Idrættens forsikringer

Idrættens forsikringer

Se nedenstående information fra JBU.
Eventuelle spørgsmål rettes til Henrik Lorentzen på kontoret, tlf. 74525299 eller e-mail henrik@hfk-haderslev.dk
Tjek eventuelt www.idraettensforsikringer.dk

Alle fodboldklubber under JBU/DBU er omfattet af nogle fælles forsikringer, som Danmarks Idræts-Forbund (DIF) sammen med DGI på kollektiv basis har tegnet hos Tryg.

De fælles forsikringer opfylder fodboldklubbers grundlæggende forsikringsbehov i forbindelse med de almindelige klubaktiviteter.

Fælles forsikringer:

Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, en fodboldklub, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for klubben.

Arbejdsskadeforsikring
Forsikringen betyder, at en fodboldklub er dækket ind i situationer, hvor der kan ydes erstatning efter ”Lov om arbejdsskadeforsikring”. Ligeledes er frivillige ledere eller hjælpere dækket, hvis de kommer ud for en ulykke, når de virker for klubben.

Forsikringen består af en lovpligtig del og en frivillig del.

Den lovpligtige del dækker, når der skal ydes erstatning efter loven, hvis f.eks. en af klubbens trænere kommer til skade under udførelse af trænerjobbet.

Den frivillige del dækker de tilfælde, hvor der ikke kan ydes erstatning efter loven. Det kan f.eks. være, hvis en af klubbens frivillige ledere, f.eks. et bestyrelsesmedlem eller en holdleder, kommer til skade under sit virke for klubben.

Idrætsrejseforsikring
Forsikringen dækker en fodboldklubs ansatte og frivillige ledere samt medlemmerne, når de er på en klubtur (idrætsrejse) til udlandet.

Retshjælpsforsikring
Forsikringen dækker en fodboldklubs sagsomkostninger i forbindelse med en eventuel retssag.

Hvis en klub har tegnet en eller flere af ovennævnte forsikringer, så er den dobbeltforsikret.

Du kan læse mere om de enkelte forsikringer på www.idraettensforsikringer.dk

Frivillige forsikringer

Der kan være forsikringer, som den enkelte fodboldklub selv skal sørge for at tegne. Forsikringerne tegnes på baggrund af individuel rådgivning af en Tryg idrætsassurandør og kan bl.a. omfatte følgende dækninger:

Bygningsforsikring
En brandforsikring er en vigtig del af bygningsforsikringen, og den bør tegnes, hvis en klub ejer et klubhus eller andre bygninger. Forsikringen kan også omfatte anden beskadigelse og dækker ved f.eks. stormskade og nedbørsskade. Herudover kan forsikringen suppleres, så den dækker rørskade, svampe- og insektskader eller andre specielle forhold.

Løsøreforsikring
En løsøreforsikring dækker klubbens udstyr og inventar. Den dækker også andre genstande, som klubben selv skal sørge for at forsikre, f.eks. lejet eller leaset udstyr. Forsikringen kan udvides til at omfatte udendørsanlæg som f.eks. lysanlæg, tidtagningsudstyr samt højtaleranlæg og bannerreklamer.

Løsøreforsikringen kan omfatte brand-, tyveri- og vandskade, maskin- og it-dækning samt dækning af fastmonterede bannerreklamer og skilte. Det er desuden muligt at tegne meromkostnings- og driftstabsforsikring samt køle og dybfrostforsikring. Har klubben aktiviteter på andre adresser end sin egen, f.eks. en skole, i en idrætshal eller lignende bør forsikringen også dække skader på disse adresser.

Når en klub har tegnet løsøreforsikring i Tryg, er klubtøj, støvler, tasker o. lign., som klubben har udlånt/stillet til rådighed for spillere, omfattet af forsikringen. (Dækningen er subsidiær i forhold til en eventuel anden tegnet forsikring)

Hvis en fodboldklub ejer lysanlæg, tidtagningsudstyr eller højttaleranlæg, anbefales det, at der tegnes en særlig forsikring for maskin- og it-dækning.

Eksempler:
Højtaleranlæget fungerer ikke efter et kraftigt tordenvejr. Eller der opstår en kortslutning i tidtagningsuret. I begge tilfælde kan klubben få dækket reparation eller udskiftning af de beskadigede dele, når der er tegnet maskin- og it-dækning.

Hvis en fodboldklub ejer udendørs bannerreklamer og skilte, anbefales det, at der tegnes en særlig skilteforsikring.

Eksempler:
Bannerreklamerne bliver stormskadet. Eller bannerreklamerne stjæles. I begge tilfælde kan klubben få dækket reparation eller udskiftning af beskadigede bannerreklamer, når der er tegnet skilteforsikring.

Psykologisk krisehjælp
Når en fodboldklub har tegnet mindst én forsikring hos Tryg, har klubbens medlemmer adgang til gratis psykologisk krisehjælp, hvis der sker en ulykke eller lignede i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Når skade sker
Kontakt Tryg og få assistance uanset klokkeslæt på telefon 7011 2020.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Luk