Menu

Love og vedtægter

LOVE FOR HADERSLEV FODBOLDKLUB

§ 1. Navn og hjemsted

Haderslev Fodboldklub, der har hjemsted i Haderslev Kommune, er stiftet den 14. juli 1906. Haderslev Fodboldklub er tilsluttet DBU JYLLAND under Dansk Boldspil-Union (DBU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), samt DGI-Sønderjylland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2. Særligt om eliteafdelingen
Haderslev Fodboldklubs eliteafdeling er overdraget til Sønderjysk Elitesport A/S (SønderjyskE).
Eliteafdelingen drives som en selvstændig afdeling under Sønderjysk Elitesport A/S med ansvar for egne målsætninger og eget budget m.v.
Mellem Haderslev Fodboldklub og Sønderjysk Elitesport A/S er indgået en samarbejdsaftale, herunder om betaling for licens, sponsorrettigheder, provision af salg ved hjemmekampe og merchandise, og frivillig arbejdskraft.

§ 3. Formål
Klubbens formål er gennem fodbolden at give:
• spillere uanset alder, køn, evner og nationalitet
• trænere, ledere, dommere og forældre
mulighed for:
• at udvikle sig fysisk, psykisk, socialt og intellektuelt (hele mennesker)
• at indgå i et forpligtende fællesskab, hvorved forstås et fællesskab, hvor deltagerne er bevidste om egne og andres muligheder og evner og har mod, lyst og vilje til at handle herefter.

Klubben skal ikke alene sørge for udviklingen af de fodboldmæssige færdigheder-, men også sørge for, at den almene udvikling tilgodeses, f.eks. i form af tilbud om træner-, leder- og dommeruddannelse, foredrag m.m.
Det forpligtende fællesskab skal være det bærende i klubarbejdet, da det er en nødvendig forudsætning for udvikling.
Herved har klubben, der omfatter de ligeværdige parter:
Spillere, trænere, ledere, dommere og forældre, mulighed for at blive et meget væsentligt udviklingssted i lokalsamfundet.

§ 4. Spilledragt
Haderslev Fodboldklubs spilledragt er blå trøje, hvide benklæder og blå strømper.

§ 5. Medlemskab
Optagelse af medlemmer kan ske uanset alder.
Passive medlemmer har ingen adgang til selve sportsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.

§ 6. Indmeldelse.
Indmeldelse skal ske via klubbens hjemmeside www.hfk-haderslev.dk.
Medlemskab er først gyldigt efter betaling.
Det er muligt at prøvetræne i 14 dage uden medlemskab.

§ 7. Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens love, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings afgørelse om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens love.

§ 8. Udmeldelse
Udmeldelse kan ske skriftligt via mail eller ved aflevering af medlemskort ved sekretariatet.
Der udstedes spillercertifikat til udmeldte, såfremt der ikke er noget økonomisk mellemværende med klubben.

§ 9. Kontingent
Grundkontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Truptillæg, ikke hjælper tillæg, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Når særlige forhold taler herfor, kan bestyrelsen fritage medlemmer helt eller delvist for kontingent.
Kontingentet skal betales inden 14 dage efter start, dog senest inden første fodboldkamp.
Har man ikke inden 14 dag fra første træningsdag meldt sig ind i og betalt kan man ikke træne og spille for klubben.
Betaling af kontingent skal ske via klubbens hjemmeside www.hfk-haderslev.dk.

§ 10. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er Haderslev Fodboldklubs øverste myndighed i alle anliggender, der vedrører driften og ledelsen af klubben.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i 3. kvartal.
Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
For medlemmer under 16 år tilfalder stemmeretten forældrene, således at forældrene har en stemme pr. barn der er medlem.
For medlemmer mellem 16 år og 18 år kan stemmeretten enten benyttes af medlemmet selv eller dennes forældre.
For medlemmer over 18 år er stemmeretten personlig.
Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af klubben i mindst 6 måneder.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel via lokal avis eller klubbens hjemmeside med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.
Det reviderede regnskab for Haderslev Fodboldklub skal være klar til udlevering til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 1. august. Forslag om udtræden af Sønderjysk Elitesport A/S kan kun stilles af klubbens bestyrelse og besluttes i henhold til reglerne herom i samarbejdsaftalen.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 11. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år
Forelæggelse af Haderslev Fodboldklubs regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for Haderslev Fodboldklub for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand (I lige år)
Valg til bestyrelsen
Valg af revisorer
Eventuelt

§ 12. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger tages efter simpelt stemmeflertal. For lovændringer og klubbens opløsning gælder § 22 og § 23.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jf. § 10.
For at kunne blive valgt til formand eller økonomiansvarlig skal man dog være fyldt 18. år.
Udelukket fra valg til bestyrelsen er personer, der er fyldt 70 år.
Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.
Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt.
Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger.
Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom.
Ved stemmeberettigede medlemmer forstås her også forældre til medlemmer under 16 år, jf. § 10.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår mødets indkaldelse, ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 14. Bestyrelse – Valg
Bestyrelsen er Haderslev Fodboldklubs daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold, der vedrører driften og ledelsen af klubben. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelsen af løbende eller enkeltstående opgaver, herunder overføre allerede bestående udvalg til eliteafdelingen, ligesom bestyrelsen bestemmer, hvilke hold der sportsligt og økonomisk skal høre under eliteafdelingen.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Bestyrelsen består af 8-12 personer.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen (Vælges i lige år).
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen selv med en næstformand, samt ledere af følgende afdelinger: Herreafdelingen, Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Børneafdelingen, Pige/Kvindeafdelingen, Økonomiafdelingen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er menige medlemmer af bestyrelsen.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

§ 15. Bestyrelse – Afgang i utide
Såfremt formand eller lederen af økonomiafdelingen afgår midt i perioden, konstituerer bestyrelsen af sin midte en stedfortræder for den afgående for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen finder selv en suppleant, som indtræder i bestyrelsen for tiden indtil næste generalforsamling. Det samme gælder, såfremt en af udvalgenes formænd afgår i perioden.
Kan bestyrelsen ikke finde en suppleant, fordeles opgaverne blandt bestyrelsens medlemmer indtil næste generalforsamling.


§ 16. Tegningsret.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Haderslev Fodboldklub tegnes af formanden og den økonomiansvarlige.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
I formandens fravær overtager næstformanden alle formandens forpligtigelser.

§ 17. Formueforhold
For Haderslev Fodboldklubs aktiviteter og forpligtigelser hæfter alene klubbens formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 18. Regnskab
Haderslev Fodboldklubs regnskabsår er 1. juli – 30. juni.
Bestyrelsen skal senest 14 dage før generalforsamlingen afgive klubbens driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. juni til revisionen.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning og underskrift.
Driftsregnskab og status kan afhentes hos den økonomiansvarlige tidligst en uge før den ordinære generalforsamling.

§ 19. Revision
På generalforsamlingen vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen, en i lige år og en i ulige år.
Revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen.
Revisionen skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab for Haderslev Fodboldklub og påse, at beholdningerne er til stede.
Revisionen bør gennemføre mindst et årligt uanmeldt kasseeftersyn.
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.
Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning og skal være klar til udlevering til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.
Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse Haderslev Fodboldklubs regnskaber og beholdninger.

§ 20. Afdelinger – udvalg
Haderslev Fodboldklub har følgende sportslige og administrative afdelinger:
Herreafdelingen, Drengeafdelingen, Inputafdelingen, Børneafdelingen, Pige/Kvindeafdelingen, Økonomiafdelingen.
Hver afdeling har en afdelingsleder, der er medlem af bestyrelsen.
Lederen af afdelingen nedsætter et udvalg til varetagelsen af opgaverne i afdelingen i overensstemmelse med klubbens mål og love.

§ 21. Æresbevisninger
Klubbens æresnål tildeles medlemmer, der virker som bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem, fast hjælper eller som ulønnet træner i en uafbrudt periode på 10 år eller 15 år i alt.
Ved en ekstraordinær stor og lang frivillig indsats i klubben kan Bestyrelsen udnævne en leder eller ulønnet træner til æresmedlem.

§ 22. Lovændringer
Forandringer af lovene kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Forslag om udtræden af Sønderjysk Elitesport A/S kan kun stilles af klubbens bestyrelse og besluttes i henhold til reglerne herom i samarbejdsaftalen.

§ 23. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3 / 4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i klubbens hjemstedskommune.

§ 24. Ikrafttræden
Lovene træder i kraft den 23. september 2015.
Vedtaget på Haderslev Fodboldklubs generalforsamling den 23. september 2015

Luk